ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΤΜ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ: ΦΥΤΟΚΟ ΒΟΛΟΥ

ΕΤΟΣ: 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΤΜ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

pan thessalias 2

pan thessalias 3

pan thessalias 4

pan thessalias 5