ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ

ΕΤΟΣ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ